Hotline: 024.3540.2246

Quyết nghị về việc thay đổi ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

28/02/2019

Quyết nghị số 03-HVC-NQ-HDQT-2019 về việc thay đổi ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền. 

- Thời gian sau điều chỉnh: Thứ sáu, ngày 29/03/2019

- Lý do điều chỉnh: Thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2018 theo Quyết nghị số 02-HVC-NQ-HDQT-2019 nhằm vào ngày cuối tuần (Thứ 7, ngày 30/03/2019)

- Chi tiết nội dung Quyết nghị xem tại đây

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke