Hotline: 024.3540.2246

Tuyển dụngTuyển chọn nhân sự luôn được HVC Group quan tâm với việc duy trì một phòng ban chuyên trách, công khai thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng nhằm đảm bảo tính chuyên nghiệp, công bằng, minh bạch.

Thong ke