Hotline: 024.3540.2246

Hướng dẫn Cổ đông thực hiện quyển mua Cổ phiếu HVH phát hành thêm cho Cổ đông hiện hữu

25/01/2021

Chi tiết hướng dẫn kính mời xem TẠI ĐÂY

Cổ đông tải: 

1. Mẫu đăng ký mua TẠI ĐÂY

2. Mẫu chuyển nhượng quyền mua TẠI ĐÂY

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke