Hotline: 024.3540.2246

CBTT: Thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

08/10/2020

Chi tiết kính mời xem TẠI ĐÂY

Stt

Nội dung

Trước khi

thay đổi

Thay đổi

Sau khi

thay đổi

Lý do thay đổi

  1.  

Vốn điều lệ (VNĐ)

219.499.950.000

-

219.499.950.000

Bán cổ phiếu quỹ theo nghị quyết HĐQT

  1.  

Tổng số cổ phiếu 

21.949.995

-

21.949.995

  1.  

Số lượng cổ phiếu quỹ

500.000

-500.000

-

  1.  

Số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

21.449.995

500.000

21.949.995

  1.  

Số lượng cổ phiếu ưu đãi

-

-

-

 

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke