Hotline: 024.3540.2246

Biên bản và Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2019

20/04/2019

Hội đồng Quản trị Công ty kính gửi đến Quý cổ đông Biên bản & Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019, gồm:

01. Biên bản Đại hội đồng Cổ đông

02. Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông

Công ty thành viên

Đối tác lớn

Thong ke