Sơn mặt băng

Chức năng:
- Tạo màu băng trắng cho sân băng, ẩn các màu tối của nền sân ban đầu. Các màu khác dùng kẻ vẽ đường vạch hoặc logo cho sân băng

Thong ke